(C) Script by Miyake_kobo.
1971 FX SHOVELHEAD
1971 FX SHOVELHEAD

エンジン始動、走行、確認済み
エンジン始動の動画です


通関証、譲渡証、現地タイトル 現状渡し ¥820,000